bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ

W MROCZNIE

Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Mrocznie dnia 15.09.2014r

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ W MROCZNIE

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624. Zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96, z 2003r. Nr 146, poz. 1416, z 2004r. Nr 66, poz. 606, z 2005r. Nr 10, poz. 75)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 35, poz. 222) –przytaczamy ją, gdyż stanowi ostatnią nowelizację i to z niej wynika obowiązek obecnej zmiany statutu.

5. Uchwała Nr 147 Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1991r.w sprawie zasad techniki prawodawczej (MP z 1991r. Nr 44, poz. 310).

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

 • Zespole należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Mrocznie,

 • Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców należy przez to rozumieć organy działające w Zespole Szkół,

 • Oddziale należy przez to rozumieć również oddział przedszkolny.

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1.

1.Nazwa szkoły : Zespół Szkół w Mrocznie. 2.Siedzibą szkoły jest miejscowość Mroczno. 3.Organem prowadzącym jest Gmina Grodziczno

4. Zespół jest jednostką budżetową gminy, której obsługę ekonomiczno – administracyjną zapewnia Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie.

5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

6. Zespół może prowadzić – w zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych klasy: specjalne, integracyjne lub wyrównawcze, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, stosując odpowiednie w tym zakresie przepisy.

 

§ 2.

 1. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności:

 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.

 2. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.

 3. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

 1. Szkoła realizuje zadania odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem przepisów BHP, a w szczególności:

 1. Sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych.

 2. Każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, gdzie prowadzi zajęcia, a dostrzeżone usterki usuwa sam, albo niezwłocznie zgłasza kierownictwu szkoły.

 3. Nauczyciel kontroluje obecność uczniów na każdej lekcji i reaguje na zniknięcie ucznia ze szkoły.

 4. W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku prowadzący zajęcia musi zadbać o zabezpieczenie maszyn i urządzeń.

5) Kontroluje, czy gaśnice znajdują się we właściwym widocznym miejscu,

6) Zadba o uniemożliwienie dostępu uczniów do substancji trujących.

7) Prowadzący opracowuje regulamin pracowni zawierający zasady bezpieczeństwa i każdorazowo zapozna z nim uczniów na początku roku szkolnego.

8) W sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel w - fu sprawdzi sprawność sprzętu sportowego, zadba o dyscyplinę i organizację zajęć, dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów, asekuracji podczas ćwiczeń na przyrządach. Nie wydaje dzieciom bez obecności n - la kuli, oszczepu, dysku, sprzętu do skoku wzwyż.

9) W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurni muszą zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom, dyżur musi być pełniony aktywnie.

10) Szkoła sprawuje opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek przez nią organizowanych, zachowuje zasady

a) Jeden opiekun na 30 uczniów, jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z publicznych środków lokomocji.

b) Jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli to impreza turystyki kwalifikowanej lub przepisy szczegółowe (danej dziedziny) nie stanowią inaczej.

c) Grupa rowerowa nie może przekraczać 15 osób.

d) Na udział w wycieczce ( z wyjątkiem wycieczki lokalnej) kierownik wycieczki uzyskuje zgodę rodziców.

e) Podczas wycieczki do lasu szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo pożarowe i możliwość zgubienia się uczestników.

f) Kąpiel odbywa się w grupach do 15 osób i wyłącznie w kąpieliskach strzeżonych z ratownikiem.

g) Obowiązkiem każdego kierownika jest ciągłe liczenie uczestników przed wyruszeniem i po przybyciu.

h) Zabrania się organizować wyjścia w teren w przypadku burzy, śnieżycy i gołoledzi.

i) Kierownikiem na wycieczce może być każdy nauczyciel, opiekunem grupy każda osoba pełnoletnia po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

3. Dyżury nauczycielskie w szkole są pełnione przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, w

czasie trwania przerw między lekcjami oraz po ich zakończeniu. Nauczyciele dyżurują według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.

 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami z zwłaszcza nad dziećmi z oddziałów przedszkolnych i uczniami najniższych klas, które nie osiągnęły dojrzałości szkolnej poprzez szczególnie troskliwą opiekę nauczyciela wychowawcy.

 2. Dla uczniów przejawiających określone predyspozycje organizowane będą miarę możliwości posiadania środków finansowych, zajęcia fakultatywne mające na celu rozwój ich zainteresowań i pogłębienie wiedzy z danej dziedziny.

 3. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła kieruje do Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Nowym Mieście Lub.

 1. w klasach I – III wychowawcy, a w klasach IV – VI i I-III gimnazjum nauczyciele bloków przedmiotowych zgłaszają uczniów mających trudności w nauce do Poradni.

2) Nauczyciele są zobowiązani realizować zalecenia Poradni.

7. Uczniowie, u których stwierdzono odchylenia i braki rozwojowe np. niedowidzący, niedosłyszący mogą realizować obowiązek szkolny w szkole macierzystej. Wobec nich nauczyciele będą stosowali takie metody nauczania, które pozwolą przyswoić im materiał nauczania danej klasy.

8. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania, kształcenia i profilaktyki poprzez następujące formy:

1) zaznajamianie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno –wychowawczymi w danej klasie i szkole.

2) zaznajamianie rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania , klasyfikowania i promowani a uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

3) udzielanie rodzicom przez wychowawców i nauczycieli w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.

4) o przewidywanej ocenie niedostatecznej okres owej lub rocznej wychowawca klasy powiadamia rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem semestru lub roku szkolnego.

5) przekazywanie informacji i wskazywanie porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci.

6) w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizuje się stałe spotkania z rodzicami nie rzadziej niż raz w semestrze

7) wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

9. Uczniowie mają możliwość pozostawianie wyposażenia dydaktycznego w szkole.

§ 3

 1. Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów zapisane są w dokumencie „Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania”.

 2. Uczniowie mają możliwość składania egzaminów kwalifikacyjnych do tygodnia przed terminem klasyfikacji, a także egzaminów poprawkowych w ostatnim tygodniu sierpnia.

§ 4

Cele i zasady wychowawcze Szkoły zapisane są w „Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyk”.

§ 5

Obiekt szkoły i część terenu przyszkolnego jest objęta monitoringiem wizyjnym.

1) Cele szczegółowe szkolnego systemu monitoringu wizyjnego obejmują:

a) zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły;

b) przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym;

c) monitorowanie negatywnych zjawisk i zdarzeń na terenie szkoły;

d) mobilizację uczniów do poprawy swojego zachowania;

e) kontrolę wejść i wyjść osób postronnych.

2) Budynek szkoły oznakowany jest tablicą informacyjną z napisem słownym „Obiekt monitorowany”, oraz znakiem graficznym – rysunek kamery. Tablica umieszczona jest na zewnątrz budynku.

3) Rejestrator i podgląd kamer znajduje się w pomieszczeniu wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

4) Zapis obrazu wizyjnego obejmuje ostatnie 30 dni.

5) Zapis w systemie monitoringu może być wykorzystany do:

a) ustalania sprawców negatywnych zjawisk i zdarzeń na terenie szkoły;

b) podejmowania działań interwencyjnych;

c) podjęcia odpowiednich działań przez dyrektora szkoły, wychowawcę i

nauczycieli oraz funkcjonariuszy Policji w przypadku pobicia, stosowania przemocy, kradzieży, uszkodzenia mienia, itp.;

d) prezentowania na zajęciach wychowawczych dobrej praktyki zachowania w szkole i poza szkołą na podstawie wybranych materiałów monitoringu.

Rozdział 2. Organizacja pracy w Zespole

 

§ 6

 1. W Zespole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym określa w rozporządzeniu Minister Edukacji Narodowej.

§ 7

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu opracowany przez Dyrektora Zespołu Szkół, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku z uwzględnieniem ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły.

 2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Zespół Szkół do 30 maja danego roku po zaopiniowaniu przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Zespołu Szkół, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 4. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględniłem deklaracji nauczycieli.

§ 8

 1. Podstawową jednostką organizacji w Zespole Szkół jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych w odpowiednim ramowym planie nauczania.

 2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 30 osób.

§ 9

 1. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, techniki i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. Uzależniony jest także od możliwości finansowych Zespołu Szkół oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych przy jednoczesnym zachowaniu właściwych warunków nauki i bezpieczeństwa.

 2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 1 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Zespół.

 3. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 10

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 2. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu Zespołu Szkół, nie może być niższa niż 5 uczniów.

 3. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.

 4. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między oddziałowych.

 5. Przerwy międzylekcyjne nie są krótsze niż 10 minut.

 6. W sytuacjach organizacyjnie uzasadnionych dla zespołu dopuszcza się możliwość wprowadzenia dwóch przerw krótszych niż 10 minut.

 7. Co najmniej jedna przerwa międzylekcyjna wynosi 15 minut, w celu umożliwienia uczniom spożycia obiadu.

 8. Zespół Szkół zapewnia uczniom możliwość korzystania ze stołówki: gorącego napoju oraz obiadu.

 9. Zasady korzystania z gorącego napoju lub obiadu oraz zasady odpłatności ustala organ prowadzący szkołę.

§ 11

 1. Do realizacji celów statutowych Zespół posiada pomieszczenia:

  1. sale lekcyjne,

  2. bibliotekę,

  3. szatnie,

  4. salę gimnastyczną i boisko szkolne,

  5. sale komputerowe,

  6. pokój nauczycielski,

  7. gabinet dyrektora,

  8. gabinet zastępcy dyrektora,

  9. gabinet pedagoga szkolnego

  10. zaplecze sanitarne,

  11. gabinet pielęgniarki,

  12. administracyjno – gospodarcze,

  13. inne

 2. W miarę potrzeb zajęcia dydaktyczno – wychowawcze mogą odbywać się w formie wycieczek i zajęć terenowych.

 3. Podczas zajęć obowiązkowych, nieobowiązkowych i dodatkowych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.

 4. Podczas przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora w planie dyżurów.

 5. Podczas imprez pozaszkolnych i wycieczek opiekę nad uczniami, biorącymi udział w imprezie i wycieczce sprawuje wyznaczony przez dyrektora zespołu nauczyciel.

 6. W szkołach wchodzących w skład zespołu, stosownie do potrzeb uczniów, mogą działać koła zainteresowań, nad którymi opiekę sprawuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Zespołu.

§ 12

 1. W szkole wchodzącej w skład Zespołu uczeń może realizować obowiązek szkolny także na podstawie indywidualnego programu lub toku nauki pod opieką wyznaczonego nauczyciela.

 2. Decyzję w sprawie wyrażania zgody za naukę indywidualnym programem lub tokiem wydaje Dyrektor na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oaz opinii poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

§ 13

 1. Nauka w szkole podstawowej kończy się sprawdzianem.

 2. Nauka w gimnazjum kończy się egzaminem, dającym możliwość dalszego kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej.

 3. Egzamin końcowy składa się z zadań w formie testów przygotowywanych przez okręgową komisję egzaminacyjną.

 4. W Zespole mogą być prowadzone bezpłatnie pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów, w tym sekcje sportu kwalifikowanego, stosownie do potrzeb uczniów.

 5. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dowozów do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.

 6. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów nie powinna przekraczać 25 osób.

 7. Świetlica, w zależności od potrzeb zapewnia swoim wychowankom:

  1. opiekę przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć,

  2. pomoc w odrabianiu lekcji.

 8. Zespół organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w oddziałach, do których uczęszczają, stosownie do ich potrzeb i możliwości finansowych zespołu.

 9. W Zespole, w razie potrzeb, może być zorganizowany oddział integracyjny według zasad określonych odrębnymi przepisami.

 10. W szkołach wchodzących w skład Zespołu udzielana jest uczniom w razie potrzeby pomoc psychologiczna lub pedagogiczna.

 11. Uczniowie szkół wchodzących w skład Zespołu mogą korzystać z pomocy pedagogicznej udzielanej przez zatrudnionego w szkole pedagoga.

 12. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

 13. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Szczegółowe zasady i warunki realizacji projektu określa regulamin.

§ 14

 1. Dla dzieci pięcioletnich prowadzony jest w zespole oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.

 2. Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego odbywają się w miesiącu lub kwietniu przez nauczyciela oddziału w obecności rodziców i higienistki szkolnej.

 3. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25.

 4. Powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o terminie zapisów wysyła szkoła zgodnie z otrzymanym rejestrem z Urzędu Gminy.

 5. Nauczyciel zakłada kartę dziecka 6-letniego i prowadzi ją.

 6. Czas pracy oddziału wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo. Liczbę godzin religii regulują odrębne przepisy.

 7. Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma obowiązek powiadomić i zobowiązać rodziców do doprowadzenia i odbierania dzieci po zakończonych zajęciach z oddziału.

 8. Rodzice pięciolatków z oddziału dojeżdżających autobusem są zobowiązani doprowadzić i odebrać dzieci o określonej porze z przystanku autobusowego.

 9. Nauczyciel jest zobowiązany powiadomić rodziców o odwołanych zajęciach w oddziale przedszkolnym.

§ 15

 1. Każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona do Dyrektora szkoły. Wycieczki szkolne organizowane są zgodnie z zasadami zawartymi w odrębnych przepisach.

§ 15a

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

3. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na :

1) diagnozowaniu środowiska ucznia;

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce;

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;

9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

4. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości

psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z :

1) wybitnych uzdolnień;

2) niepełnosprawności;

3) niedostosowania społecznego;

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

5) specyficznych trudności w uczeniu się ;

6) zaburzeń komunikacji językowej;

7) choroby przewlekłej;

8) zaburzeń psychicznych;

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;

11) zaniedbań środowiskowych;

12) trudności adaptacyjnych;

13)odmienności kulturowej.

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

a) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem;

b) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności:

c) terapeuta,

d) logopeda.

6. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania pedagogiczne, których celem jest:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych;

2) świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem;

3) realizacja zaleceń i ustaleń Zespołu Wspierającego;

4) dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy;

7. W przypadku stwierdzenia, że uczeń/ uczniowie ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga/ją pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel/ specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasowego.

8.Pomocy psychologiczno –pedagogicznej jest udzielana z inicjatywy:

a) rodziców;

b) ucznia;

c) nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem;

d) dyrektora szkoły,

e) poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

f) pielęgniarki szkolnej,

g) pracownika socjalnego,

h) asystenta rodziny,

i) kuratora sądowego.

9. Wychowawca klasy, o ile uzna za zasadne, informuje innych nauczycieli o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno –pedagogiczną.

10. W celu organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie dyrektor szkoły powołuje Zespół Wspierający.

11. Na podstawie zaleceń Zespołu ustala dyrektor szkoły ustala formy, sposoby i okres

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku mogą być przeznaczone na realizację tych form.

12.O ustalonych formach, sposobach, wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dyrektor szkoły informuje rodziców lub opiekunów prawnych, w formie ustnej.

13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

a)systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

b) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;

c) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych

d) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

e) zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;

f) zajęć socjoterapeutycznych;

g) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

h) porad dla uczniów;

i) klas terapeutycznych;

j) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

14. W szkole rozpoznaje się indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne uczniów.

a) Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

b) W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.

c) W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.

d) Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką nauczyciela.

15. Dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej organizuje się zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

a) Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 osób.

b) Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

c) Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze prowadzi się w grupach między oddziałowych i oddziałowych.

d) Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno -wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych.

e) o zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy.

f) Nauczyciel zajęć dydaktyczno - wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.

16.Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby.

1)Są to:

a) korekcyjno – kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów;

b) logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 dzieci;

c) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

2) Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno - kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

3) O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.

4) O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

17. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, , logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

18. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Nowym Mieście Lubawskim na zasadach określonych w zawartym

porozumieniu pomiędzy stronami.

§15 b

Organizacja nauczania i organizacja zajęć rewalidacyjnych

uczniom niepełnosprawnym

1. W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno - pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest w oddziale ogólnodostępnym;

2. Szkoła zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki i środki dydaktyczne.

3. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym po 2 godziny na ucznia.

5. Ilość godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.

6. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

§15 c

Nauczanie indywidualne

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły

obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej..

3. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.

4. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania) oraz formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

5.Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem wynosi dla klas I – III od 6- 8 godz., dla uczniów klas IV –VI –8 -10 godz., a dla uczniów klas I-III gimnazjum 8-10 godz.

6. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły.

         

Rozdział 3. Biblioteka

§ 16

 1. W Zespole działa biblioteka szkolna, która jest dydaktycznym centrum informacyjnym oraz szkolnym ośrodkiem samokształceniowym.

§ 17

 1. Organizacja biblioteki szkolnej:

 1. z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, pracownicy szkół wchodzących w skład Zespołu, rodzice,

 2. biblioteka posiada księgozbiór opisany w katalogach oraz kartoteki dostosowane do potrzeb środowiska szkolnego,

 3. czas udostępniania zbiorów jest dostosowany do rozkładu zajęć szkolnych we wszystkie dni nauki szkolnej, który umożliwia maksymalne wykorzystanie biblioteki i jej zbiorów przez wszystkich jej użytkowników.

 

§ 18

Podręczniki, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły. Zakupione podręczniki, wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym. Podręczniki, są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283) . Przy odbiorze podręcznika rodzice potwierdzają ten fakt własnoręcznym podpisem.

§ 19

Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników dla każdego ucznia. Wychowawca odbiera je wraz z kartami bibliotecznymi, w których wpisane są numery wypożyczanych woluminów. Wydania materiałów dokonuje wychowawca. Potwierdzenie odbioru na kartach wypożyczeń kwitują rodzice / prawni opiekunowie. W roku szkolnym dopuszcza się, by po odbiór podręczników z biblioteki zgłaszali się uczniowie osobiście. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki edukacyjne do biblioteki.

§ 20

 1. Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest:

  1. udostępnianie księgozbioru,

  2. udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych,

  3. poznawanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów,

  4. upowszechnianie umiejętności samodzielnego korzystania przez uczniów z katalogów i informatorów,

  5. popularyzacja wiedzy o książce,

  6. współpraca z nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

  7. koordynowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie ścieżki edukacyjnej – edukacja czytelnicza i medialna,

  8. koordynacja programu kultury czytelniczej,

  9. gromadzenie, uzupełnianie o opracowywanie zbiorów bibliotecznych,

  10. organizacja i administracja biblioteki,

  11. planowanie, sprawozdawczość i statystyka biblioteczna.

 

Rozdział 4. Organy Zespołu i ich zadania

§ 21

 1. Organami zespołu są:

  1. Dyrektor Zespołu,

  2. Zastępca Dyrektora Zespołu,

  3. Rada Pedagogiczna,

  4. Samorząd Uczniowski,

  5. Rada Rodziców.

§ 22

Kompetencje dyrektora szkoły:
 1. Dyrektor kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pozostałych pracowników.

 1. Do obowiązków Dyrektora Zespołu należy:

  1. opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych Zespołu,

  2. opracowanie zakresów czynności obowiązków dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Zespołu,

  3. dobór kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych oraz ich zatrudnianie i zwalnianie,

  4. kierowanie całokształtem działań Zespołu i reprezentowanie go na zewnątrz, a w szczególności:

   • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego ich rozwoju,

   • współdziałanie z Samorządem Uczniowskim,

   • podejmowanie decyzji w sprawie realizacji obowiązku szkolnego,

   • zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki,

   • pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

   • dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz oceny dorobku zawodowego za okres stażu,

   • współdziałanie z Radą Rodziców i zapewnienie jej wpływu na działalność Zespołu,

   • realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji oraz wstrzymanie uchwał niezgodnych z prawem,

   • przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Zespołu,

   • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym oraz ich prawidłowe i racjonalne wykorzystanie,

   • podanie do dnia 31 marca każdego roku do publicznej wiadomości zestawu programów nauczania i podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

   • Dyrektor podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,

   • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

 2. Dyrektor Zespołu ma prawo do:

  1. wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Zespołu,

  2. zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

  3. reprezentowania Zespołu na zewnątrz,

  4. inicjowania eksperymentów i nowoczesnych metod nauczania,

  5. przyznawania nagród, premii oraz wymierzania kar nauczycielom oraz pozostałym pracownikom Zespołu,

  6. wnioskowania na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

  7. wyrażania zgody na działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,

  8. określania w porozumieniu z Radą Rodziców wzoru jednolitego stroju oraz sytuacji, w których uczeń jest zwolniony z obowiązku zakładania go do szkoły.

 3. Dyrektor szkoły odpowiada za:

 1. właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów,

 2. zgodność funkcjonowania zespołu z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu,

 3. bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych oraz za stan ochrony przeciwpożarowej obiektów Zespołu,

 4. celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność Zespołu,

 5. prowadzenie dokumentacji pracowniczej i przebiegu nauczania,

 6. bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania,

 7. powołanie Wicedyrektora Zespołu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego,

 8. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych.

W przypadku nieobecności dyrektora Zespołu jego obowiązki pełni Wicedyrektor lub wyznaczony przez niego członek Rady Pedagogicznej.

 

§ 23

Kompetencje Rady Pedagogicznej:  
 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.

 3. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane zgodnie z przyjętym planem oraz w miarę bieżących potrzeb.

 4. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Zespołu.

 5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

 6. Do kompetencji stanowiących Rady należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy,

 2. podejmowanie uchwał o zatwierdzaniu wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 4. uchwalanie Statutu i zamian tego Statutu,

 5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 6. opracowanie i zatwierdzenie programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki, wewnątrzszkolnego systemu oceniania i dokonywania również w nich zmian.

 7. w uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub rodziców może dokonać zmian w zestawie programów nauczania z tym, że zmiany nie mogą nastąpić w trakcie roku szkolnego,

 1. Do kompetencji opiniodawczych Rady należy opiniowanie:

 1. projektu planu finansowego,

 2. organizacji pracy zespołu,

 3. tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 4. wniosków Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielowi odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 5. kandydatów na stanowisko dyrektora w trybie art. 36a, ust. 4 Ustawy o systemie oświaty,

 6. propozycji Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 7. innych spraw istotnych dla Zespołu.

 1. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do:

 1. nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu,

 2. współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady,

 3. czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej komisji,

 4. przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora,

 5. składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,

 6. usprawiedliwiania nieobecności na radzie.

 1. Rada może oceniać sytuację i stan Zespołu Szkół oraz występować do gminy z odpowiednimi wnioskami.

 2. Rada może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora lub Wicedyrektora.

 3. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej członków.

 4. Z każdego zebrania Rady sporządzany jest protokół, przechowywany u Dyrektora.

 5. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności.

 

§ 24

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
 1. W zespole działa Samorząd Uczniowski, będący organem społecznym, którzy tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie Zespołu.

 2. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi Zespołu i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności ma prawo do:

  1. zapoznawania się z programem nauczania z jego treścią, celami i stawianymi warunki,

  2. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

  3. organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania zainteresowań uczniów,

  4. redagowania i wydawania gazety szkolnej,

  5. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

  6. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowo rozrywkowej, zgodnie z własnym i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

  7. opiniowania, z możliwością dokonywania zmian (programu wychowawczego szkoły i wewnątrzszkolnego systemu oceniania),

  8. opiniowania propozycji nagród i kar,

  9. opiniowania pracy ocenianych nauczycieli na pisemną prośbę Dyrektora.

 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.

 4. Samorząd organizuje wybory do swych organów w porozumieniu z Dyrektorem, w sposób nie zakłócający przebiegu procesu dydaktycznego.

 5. Dyrektor udziela samorządowi – na jego wniosek – pomocy w prawidłowym zorganizowaniu wyborów do jego organów.

 

§ 25

Kompetencje Rady Rodziców:
 1. Współpraca Zespołu Szkół z rodzicami opiera się na:

  1. przychylnym stosunku rodziny i szkoły,

  2. wspólnocie celów wychowania, kształcenia i opieki,

  3. przedmiotowym traktowaniu rodziców,

 2. Formy współpracy:

  1. zbiorowe – robocze (wywiadówki, zebrania rodzicielskie);

  2. towarzyskie – okolicznościowe;

  3. indywidualne.

 3. W Zespole działa Rada Rodziców, będąca organem społecznym, utworzonym przez ogół rodziców uczniów Zespołu na zasadach ustalonych w uchwale ogółu rodziców.

 4. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców uczniów działającą na podstawie uchwalonego regulaminu.

 5. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i wydatkować je na wspieranie statutowej działalności szkoły na zasadach ustalonych w regulaminie Rady Rodziców.

 6. Rada Rodziców może wspólnie uczestniczyć z Radą Pedagogiczną w opracowaniu szkolnych programów: wychowawczego i profilaktyki.

 7. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rada Rodziców może udzielać opinii o pracy nauczycieli w trakcie dokonywania oceny dorobku za okres stażu.

 8. Decyduje wspólnie z Dyrektorem o wyborze jednolitego stroju szkolnego.

 9. Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowywania szkoły.

 10. Zebrania Rady Rodziców i ogółu rodziców odbywają się według potrzeb na terenie szkoły, za wiedzą Dyrektora.

Rozdział 4. Relacje między organami Zespołu

 

§ 26

 1. Zasady współdziałania organów Zespołu:

 1. Wszystkie organy Zespołu współpracują w duchu porozumienia, tolerancji wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

 2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Zespołu poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

 3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Zespołu, Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

 4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

 5. Wszystkie organy zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

§ 27

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w Zespole:

 1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem:

  1. w sprawach konfliktowych orzekają w pierwszej instancji:

 1. wychowawca klasy – dla nauczycieli uczących w danej klasie,

 2. Dyrektor Zespołu – dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w szkole.

  1. od decyzji Dyrektora Zespołu może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego.

  2. Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania decyzji.

 1. Konflikty pomiędzy nauczycielami:

   1. postępowanie prowadzi Dyrektor Zespołu,

   2. od decyzji Dyrektora Zespołu może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę,

   3. konflikt między Dyrektorem Zespołu a nauczycielami rozpatruje w pierwszej kolejności na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę.

 2. Konflikty między rodzicami a innymi organami Zespołu:

   1. postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Zespołu,

   2. w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego.

 

Rozdział 5. Nauczyciele i inni pracownicy

§ 28

 1. W szkole zatrudniani są nauczyciele oraz pracownicy obsługi w oparciu o arkusz organizacyjny, zatwierdzony przez organ prowadzący.

 2. W celu realizacji celów i zadań Zespołu zatrudnia się nauczycieli posiadających wykształcenie wyższe i inne kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.

 3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 29

 1. W Zespole może być tworzone stanowisko Wicedyrektora.

 2. Do kompetencji Wicedyrektora należy:

  1. zastępowanie Dyrektora w przypadku jego nieobecności,

  2. współdziałanie w planowaniu pracy szkoły,

  3. hospitowanie zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych,

  4. kontrolowanie dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli,

  5. opracowywanie tygodniowego planu zajęć lekcyjnych, planu dyżurów nauczycielskich,

  6. wykonywanie innych czynności i zadań według potrzeb Zespołu.

§ 30

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 2. Do zadań nauczyciela związanych z pracą dydaktyczno – wychowawczą należą:

 1. prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego,

 2. obowiązek zapoznania się z różnymi programami nauczania danego przedmiotu i wybór jednego do realizacji,

 3. obowiązek nieustannego samokształcenia i aktualizacji wiedzy metodycznej oraz merytorycznej,

 4. obowiązek przygotowania się do każdej lekcji, przemyślenia jej pod kątem doboru metod, zasad i pomocy naukowych w celu podniesienia wyników nauczania i uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych,

 5. udział w konferencjach, zjazdach i naradach organizowanych przez szkołę i inne jednostki,

 6. zapoznawani się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

 7. udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu trudności w nauce,

 8. stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów,

 9. wdrażanie uczniów do systematycznej pracy, samokontroli, samooceny, do pracy zespołowej,

 10. ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia,

 11. uświadamianie uczniom stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie,

 12. bezstronna, obiektywna i sprawiedliwa ocena ucznia,

 13. obniżenie wymagań z nauczanego przedmiotu na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

 14. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej:

  1. systematyczne wpisywanie tematów lekcji,

  2. kontrolowanie obecności uczniów na lekcji,

  3. rytmiczne wpisywanie ocen cząstkowych,

  4. wpisywanie ocen śródrocznych i końcoworocznych na 1 tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,

  5. sporządzanie informacji dotyczących działań w zakresie powierzonych przez Dyrektora dodatkowych obowiązków

 15. dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny poprzez:

  1. zabezpieczenie pomocy naukowych będących zagrożeniem dla życia i zdrowia ucznia, szczególnie w pracowni chemicznej i biologicznej,

  2. systematyczne kontrolowanie sprzętu i urządzeń sportowych,

  3. egzekwowanie przestrzegania regulaminów pracowni przez uczniów,

  4. używanie tylko sprawnego sprzętu,

 16. współpracowanie z rodzicami poprzez udział w zebraniach, konsultacjach, udzielaniem im rad i wskazówek pedagogicznych.

 1. Do szczególnych zadań nauczyciela związanych z bezpieczeństwem powierzonych jego opiece uczniów należy:

 1. zapoznanie uczniów ze Statutem Zespołu i odnotowanie tego faktu w dzienniku lekcyjnym,

 2. wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły i poza nią,

 3. punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,

 4. aktywne pełnienie dyżurów przed lekcjami i podczas przerw śródlekcyjnych – regulamin dyżurów ściśle określa obowiązki nauczyciela dyżurującego,

 5. reagowanie na naruszenia porządku prawnego, ustalenie przyczyn takiego zachowania oraz stosowanie środków zaradczych w stosunku do uczniów na terenie szkoły i poza nią,

 6. niedopuszczenie do samowolnego opuszczania terenu szkoły przez uczniów. Uczeń przebywający w szkole zgodnie z planem zajęć może być zwolniony z lekcji na ustną lub pisemną prośbę rodziców.

 1. Inne obowiązki nauczyciela:

 1. uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej,

 2. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej.

 1. Nauczyciel ma obowiązek wykonywać inne prace zlecone przez Dyrektora Zespołu, dotyczące bezpośrednio działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych szkoły.

 2. W Zespole Szkół powołuje się koordynatora do spraw bezpieczeństwa. Jego zakres obowiązków zawarty jest w odrębnych przepisach.

7. Nauczyciel ma prawo do:

 1. decydowania w sprawie doboru programów nauczania, podręczników, metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych.

 2. decydowania o śródrocznej i końcoworocznej ocenie ucznia,

 3. zgodnego z higieną pracy tygodniowego rozkładu zajęć i dyżurów,

 4. poszanowania własnej godności osobistej, wolności religijnej, etnicznej i światopoglądowej.

§ 31

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie i ewaluacja szkolnego zestawu programów nauczania.

 2. W zespole mogą być tworzone: zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe i zespoły problemowo – zadaniowe.

 3. Pracą każdego zespołu kieruje jego przewodniczący, powołany przez Dyrektora, na wniosek zespołu.

 4. Zespoły mogą brać udział w opracowywaniu propozycji szczegółowych zasad Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania uczniów, zgodnie z odrębnymi przepisami, a także udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych.

 5. Zespoły mogą organizować doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo metodyczne.

§ 32

 1. Opiekę wychowawczą nad każdym oddziałem sprawuje jeden nauczyciel – zwany wychowawcą klasy, powołany przez Dyrektora Zespołu.

 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 3. Do zadań i obowiązków wychowawcy klasy należy w szczególności:

  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego nauczania oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

  2. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów między uczniami oraz między uczniami a nauczycielami,

  3. otaczanie indywidualną opieką każdego ucznia,

  4. planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia szkolnego i pozaszkolnego oraz tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy,

  5. opracowanie rocznego programu wychowawczego uwzględniającego problemy klasy,

  6. utrzymywanie systematycznego kontaktu z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

  7. diagnozowanie warunków życia i nauki swoich wychowanków,

  8. zachęcanie rodziców do wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczych klasy,

  9. organizowanie spotkań z rodzicami, informowanie ich o wynikach nauczania uczniów,

  10. podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród uczniów – w szczególności narkomanii i przemocy,

  11. współtworzenie z klasą życia kulturalnego,

  12. inicjowanie pomocy uczniom jej potrzebującym,

  13. współpracowanie z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,

  14. prowadzenie określonej przepisami dokumentacji dydaktyczno – wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa).

 4. Nauczyciel ma prawo wnieść prośbę do Dyrektora Zespołu o rezygnację z wychowawstwa. Pisemna prośba musi zawierać uzasadnienie.

§ 33

 1. W Zespole pracuje pedagog, wspomagający działalność statutową Zespołu.

 2. Pedagog organizuje pomoc pedagogiczną i psychologiczną dla uczniów.

 3. Do zadań pedagoga należy:

 1. pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych,

 2. określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom,

 3. czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego,

 4. podejmowanie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

 5. współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, z organami szkoły, policją, sądem,

 6. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów wymagających pomocy pedagogicznej i psychologicznej.

§ 34

 1. Dyrektor Zespołu zatrudnia pracowników nie będących nauczycielami, których zadaniem jest wykonywanie czynności z zakresu obsługi technicznej, socjalnej i administracyjnej zespołu.

 2. Zasady zatrudniania pracowników nie będących nauczycielami określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 3. Obowiązki pracowników nie będących nauczycielami zawarte są w Regulaminie Szkoły.

   

Rozdział 6. Uczniowie

§ 35

Rekrutacja
 1. Do Zespołu Szkół uczęszczają uczniowie podlegający obowiązkowi szkolnemu, zamieszkali w obwodzie szkolnym, ustalonym w gminnym planie sieci.

 2. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) do Zespołu mogą być przyjęci uczniowie zamieszkali poza obwodem, w przypadku, gdy się dysponuje wolnymi miejscami.

 3. Przyjmowanie uczniów do klas programowo wyższych odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 36

Prawa i obowiązki ucznia

 1. Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 2. zapoznania się z treścią Statutu Zespołu, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, PZO, WZO,

 3. rozwijania zainteresowań i zdolności,

 4. życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

 5. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

 6. opieki wychowawczej zapewniającej poczucie bezpieczeństwa, chroniącej przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

 7. ochrony poszanowania godności, nietykalności osobistej,

 8. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej,

 9. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,

 10. pomocy w przypadku trudności w nauce,

 11. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,

 12. oceny postępów w nauce według zasad ustalonych odrębnymi przepisami,

 13. klasyfikowania, promowania i egzaminowania według obowiązujących przepisów,

 14. uczestnictwa w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych,

 15. wpływania na życie szkolne przez działalność w samorządzie uczniowskim oraz w innych organizacjach i stowarzyszeniach działających na terenie szkoły,

 16. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego – zgodnie z odrębnymi przepisami,

 17. uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych.

 1. Uczeń ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Zespołu i w wewnętrznych regulaminach,

 2. podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,

 3. dbać o dobre imię i honor szkoły,

 4. aktywnie i systematycznie uczestniczyć w procesie nauczania i wychowania,

 5. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i pracowników szkoły,

 6. troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,

 7. przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, brania narkotyków w szkole i poza nią,

 8. przychodzenia do szkoły nie wcześniej niż na 20 minut przed swoją pierwszą lekcją i opuszczania jej zaraz po zakończonych zajęciach,

 9. nie przynoszenia przedmiotów niebezpiecznych lub wartościowych na zajęcia , w tym telefonów komórkowych, chyba że wymaga tego jego stan zdrowia,

 10. zakładać strój galowy na uroczystości szkolne (strój galowy dla wszystkich uczniów to biała bluzka lub koszula oraz czarne lub granatowe spodnie albo spódnica),

 11. naprawiać wyrządzone szkody materialne,

 12. zachować w sprawach spornych następujący tryb: zgłoszenie zastrzeżeń do wychowawcy klasy, który rozstrzyga sporne kwestie, a w razie trudności sprawę kieruje do Dyrektora lub Wicedyrektora.

§ 37

Usprawiedliwianie nieobecności:

 1. Uczeń zwalniany jest z zajęć na osobistą lub telefoniczną prośbę rodzica. Zwolnienie osobiste jest równoznaczne z usprawiedliwieniem nieobecności. Zwolnienie telefoniczne wymaga pisemnego usprawiedliwienia nieobecności.

 2. W nagłych przypadkach uczeń zwalniany jest z zajęć do domu na wniosek wychowawcy klasy lub innego nauczyciela. Każdorazowe zwolnienie wymaga wcześniejszego powiadomienia rodziców w celu zabrania dziecka ze szkoły lub wyrażenia zgody na samodzielny powrót do domu.

 3. Jeśli nieobecność ucznia trwa dłużej niż tydzień, rodzic ma obowiązek zawiadomić wychowawcę o nieobecności dziecka.

 4. Uczeń ma obowiązek w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły:

  1. przedstawić wychowawcy – jeśli nieobecność trwała nie dłużej niż tydzień – usprawiedliwienie nieobecności wypisane przez rodziców,

  2. przedstawić wychowawcy zaświadczenie lekarskie w przypadku nieobecności trwającej ponad tydzień. Po upływie tygodniowego terminu i nie spełnieniu warunków wymienionych w ust. 4, nieobecności uznawane SA przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.

§ 38

Strój uczniowski

 1. Każdy uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w czasie:

  1. uroczystości szkolnych,

  2. grupowych lub indywidualnych wyjść i wyjazdów poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,

  3. imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca

 2. Przez strój galowy należy rozumieć:

  1. dla dziewcząt – granatową (czarną) spódnicę, białą bluzkę lub granatowy (czarny ) kostium,

  2. dla chłopców – granatowe (czarne) spodnie, białą koszulę lub granatowy (czarny) garnitur,

 3. Jednolity strój uczniowski dostosowany jest do następujących ustaleń:

  1. pozostałe elementy ubioru są schludne, estetyczne i stosowne do sytuacji,

  2. dziewczęta i chłopcy noszą spodnie o klasycznym kroju, bez ekstrawaganckich ozdób,

  3. zakazuje się farbowania i żelowania włosów, makijażu, malowania paznokci, kolczykowania ciała (oprócz uszu), noszenia biżuterii (poza kolczykami), tatuażowania ciała, noszenia nakryć głowy w czasie lekcji, noszenia obuwia na wysokich obcasach,

  4. uczniowie zmieniają w szkole obuwie, okrycia wierzchnie i obuwie pozostawiają w szatni.

§ 39

Urządzenia elektroniczne

 1. Uczniom nie wolno przynosić telefonów i innych urządzeń elektronicznych

 2. Posiadanie telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego powoduje odebranie go uczniowi i przekazanie rodzicom.

 3. Dopuszcza się przynoszenie telefonów komórkowych przez dzieci przewlekłe chore, dzieci uczestniczące w wycieczkach i wyjazdach.

 4. W nagłych przypadkach uczeń ma możliwość skorzystania z telefonu stacjonarnego

§ 40

Zachowania wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów

Uczeń ma obowiązek:

 1. być taktownym i uprzejmym wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 2. respektować polecenia wszystkich pracowników szkoły,

 3. być koleżeńskim i życzliwym wobec swoich kolegów,

 4. rozwiązywać nieporozumienia i konflikty w sposób asertywny,

 5. szanować dobre imię i własność innych osób.

§ 41

 1. Uczeń bądź jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do złożenia skargi na wszelkie naruszenie praw na piśmie skierowanym do Dyrektora Zespołu Szkół.

 2. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ma obowiązek w ciągu 14 dni zbadać sprawę i podjąć stosowne działania, wyjaśniające zasadność złożonej skargi.

Rozdział 7. Nagrody i kary

§ 42

 1. Uczeń jest nagradzany za:

 1. rzetelną naukę i wzorową postawę,

 2. pracę na rzecz szkoły,

 3. dzielność i odwagę,

 4. pomoc innym w nauce,

 5. szczególną aktywność na terenie klasy,

 6. udział i sukcesy w konkursach, zawodach,

 7. własnoręczne wykonanie pomocy dydaktycznej, pracy artystycznej, użytkowej,

 8. pomoc kolegom w rozwiązywaniu konfliktów,

 9. 100% frekwencję na zajęciach edukacyjnych w ciągu całego roku szkolnego,

 1. Formami nagród i wyróżnień są:

 1. nagrody rzeczowe,

 2. świadectwo ukończenia klasy i szkoły z wyróżnieniem:

  1. świadectwo z wyróżnieniem otrzymują uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej i uczniowie klas I – III gimnazjum ze średnią ocen 4.75 i więcej oraz co najmniej oceną bardzo dobrą z zachowania.

 3. nagroda organów statutowych, organu prowadzącego, instytucji i osób fizycznych,

 4. pochwała ustna udzielona przez nauczyciela wychowawcę wobec klasy,

 5. pochwała ustna udzielona przez Dyrektora Zespołu na apelu szkolnym,

 6. list gratulacyjny Dyrektor skierowany do rodziców,

 7. o sposobie innego nagradzania uczniów decyduje Rada Pedagogiczna po konsultacji z Samorządem Uczniowskim.

 1. Uczeń jest karany za:

 1. nieprzestrzeganie Statutu i regulaminów, a w szczególności:

  1. zaniedbywanie się w nauce,

  2. naruszanie nietykalności cielesnej,

  3. nieposzanowanie godności ludzkiej,

  4. niszczenie mienia szkolnego,

  5. palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków,

  6. wagary,

  7. wchodzenie w kolizję z prawem,

  8. łamanie regulaminów szkolnych.

 1. Ustala się następujące rodzaje kar:

 1. upomnienie ustne ucznia przez wychowawcę klasy lub nauczyciela podmiotowego,

 2. upomnienie ustne ucznia przez Dyrektora Zespołu,

 3. nagana ustna udzielona przez Dyrektora Zespołu na wniosek wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotowego,

 4. przeniesienie ucznia do równoległej klasy w obrębie tej samej szkoły.

 5. w przypadku szczególnego naruszenia statutu oraz nieskuteczności wcześniej stosowanych kar Dyrektor Zespołu może wystąpić z wnioskiem do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły po zaopiniowaniu wniosku przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.

 1. Przeniesienia ucznia dokonuje Kurator na wniosek Dyrektora Zespołu w drodze decyzji, którą doręcza się rodzicom ucznia, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 2. O ukaraniu ucznia karami od 2) do 5) powiadamia na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia Dyrektor Zespołu.

 3. Tryb odwoływania od wymierzonej kary:

 1. uczeń bądź jego rodzice mają prawo odwołać się od wymierzonej kary w terminie 14 dni na piśmie skierowanym do Dyrektora Zespołu,

 2. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ma obowiązek w ciągu 14 dni zbadać sprawę i podjąć decyzję; wykonanie kary może być utrzymane w mocy, zawieszone lub uchylone,

 3. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń otrzyma poręczenie jednego z organów statutowych Zespołu.

XVI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół zawierają nazwę Zespołu i nazwę tej szkoły.

 3. Pieczęcie urzędowe szkół wchodzących w skład zespołu nie zawierają nazwy zespołu.

 4. Pieczęć urzędowa zespołu zawiera godło Państwa i napis w otoku: „Zespół Szkół w Mrocznie”.

§ 44

 1. Zespół Szkół może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny, których używa się dla potrzeb imprez o charakterze oficjalnym.

 2. Wzór sztandaru i godła ustala Rada Pedagogiczna w drodze uchwały.

§ 45

 1. Zespól Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 46

Zmian w statucie dokonuje Rada Pedagogiczna w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu plenarnym.Opublikował: Marcin Czarkowski
Publikacja dnia: 23.04.2017
Podpisał: Marcin Czarkowski
Dokument z dnia: 23.04.2017
Dokument oglądany razy: 39